ABC Sleep B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy
Verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. ABC Sleep Center B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:
– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
– de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot slechts enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
– passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Als ABC Sleep Center B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN OF LEVERANCIERS
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door ABC Sleep Center B.V. verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
– administratieve doeleinden;
– communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen specifiek ten aanzien van het werkterrein
van ABC Sleep Center B.V.;
– het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– de opdracht zoals deze door u is aanvaard en de daaraan ten grondslag liggende
overeenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ABC Sleep Center B.V. de volgende persoonsgegevens van
u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– IP-adres.
Uw persoonsgegevens worden door ABC Sleep Center B.V. opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor
maximaal 7 jaar.
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN WERKNEMERS
Persoonsgegevens van werknemers worden door ABC Sleep Center B.V. verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
– uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– de arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ABC Sleep Center B.V. de volgende persoonsgegevens van
u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Salarisgegevens;
– Kopie ID;
– BSN-nummer;
– Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door ABC Sleep Center B.V. opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.
VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– het verzorgen van de internetomgeving;
– het doorgeven van uw bestellingen aan de leverancier;
– het verzenden van uw bestellingen door een transportbedrijf;
– het verzorgen van de (financiële en loon) administratie;
– het verzorgen van de fiscale aangifte(n).
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook
verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u
ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
BEWAARTERMIJN
ABC Sleep Center B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
– alle personen die namens ABC Sleep Center B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is.
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten.
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke wij van u ontvangen
hebben. Indien niet anders in de wet is voorgeschreven kunt u tevens bezwaar maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in
opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij
gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
KLACHTEn
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. We hebben hiervoor bij ABC Sleep Center B.V. een
geschillenregeling ten aanzien van eventuele klachten, welke regeling wij u op verzoek zullen
toezenden.
Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!
CONTACTGEGEVENS
ABC Sleep Center B.V.
Zijlbaan 26
2352 BN Leiderdorp
Telefoon: 0715-426 836
E-mailadres: [email protected]