Bedrijfsgegevens:
Handelsnaam: ABC Sleepcenter b.v.
KVK-nummer: 62955578

Contact:
E-mail: [email protected]
Telefoon: +31 (0)71 – 542 6836

Voorbehoud:

Kleuren op de afbeeldingen kunnen mogelijk afwijken van het daadwerkelijke product.
Garantie is alleen geldig met een bon of ander bewijs van de aankoop.
Kosten van een verhuislift word niet door ABC SLEEP CENTER vergoed.

Offertes:
Alle schriftelijke offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum der offerte, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen;
Offertes zijn gebaseerd op de door de potentiële koper verstrekte gegevens. De potentiële koper is verplicht de verkoper te informeren over feiten en/of omstandigheden die de opstelling van de offerte of de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen;
Verkoper doet te allen tijde een aanbod op basis van de door koper verstrekte gegevens en de door hem kenbaar gemaakte behoefte of wensen. De verkoper mag afgaan op de juistheid van de verstrekte gegevens en de medegedeelde behoeften of wensen van de koper. Bij onjuist verstrekte gegevens, zijn de een valse identiteit door koper, beschouwt verkoper de gedane offerte als niet bindend.
Vervoerswerkzaamheden, takel- en hijswerkzaamheden, het laden en lossen en werkzaamheden van derden, zijn nimmer in de offerte of het aanbod begrepen, tenzij anders is overeengekomen. Dit houdt in dat koper het aangekochte product zelf meeneemt of via derden het aangekochte product laat afhalen/bezorgen.

Aanbetaling en zekerheidsstelling:

Verkoper is gerechtigd op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst van de koper een aanbetaling van 30% te bedingen;
De aanbetaling dient te geschieden in contante betaling, per PIN of een andere gangbaar gegarandeerd betaalmiddel;
Verkoper is gerechtigd voldoende zekerheid van de koper te eisen voordat de verkoper het product bestelt, aan de koper levert, de levering continueert of uitvoering geeft aan de koopovereenkomst.

Betaling van de koopprijs, niet-nakoming, verzuim:

De koopprijs dient door de koper volledig voldaan te zijn bij afname van het door de koper bestelde product. Bij afname van het product door derden in opdracht van koper, dient de koopprijs eveneens volledig voldaan te zijn.
Partijen kunnen afwijkende betalingscondities overeenkomen;
In geval een afwijkende betalingsconditie is overeengekomen, dan wordt een factuur toegezonden. De betalingstermijn is dan zeven dagen na dagtekening van de factuur, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. De koper is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn;
Indien de koper -om welke reden dan ook- de koopprijs niet, niet volledig, of binnen expliciet overeengekomen termijn betaalt, geldt dit onverkort als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis tot betaling van de koopprijs, tenzij er sprake is van overmacht. De koper verkeert alsdan automatisch in verzuim; Alsdan is koper aan verkoper terstond een schadevergoeding verschuldigd van 30%, behoudens tegenbewijs, van hetgeen de koper bij nakoming van de overeenkomst aan de verkoper verschuldigd was geweest. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50% indien de afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de aflevering -of een deel ervan indien het een deellevering betreft- kan plaatsvinden.

Levertijd, feitelijke levering en overgang van het risico:

De vermelde levertijd op de koopovereenkomst is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Deze geldende omstandigheden zijn afhankelijk van de prestaties en de verstrekte gegevens van derden aan verkoper. Verkoper spant zich in om het gekochte product binnen de vermoedelijke levertijd aan de koper te leveren. Indien deze vermoedelijke levertijd wordt overschreden, door onvoorziene omstandigheden, wordt aan de verkoper door koper een nadere termijn gegund, gelijk aan de vermoedelijke levertijd, zoals vermeld op de order c.q. koopovereenkomst. Afname van het product dient door koper te geschieden binnen 7 werkdagen na feitelijke kennisgeving door verkoper, dat het product klaar staat voor afname, tenzij uitdrukkelijk anders is vastgesteld op de koopovereenkomst.
Indien de verkoper de koper schriftelijk heeft aangemaand om het gekochte product op te halen en de koper na 3 maal 24 uur nadien, om welke reden dan ook, nalaat zich in het bezit te stellen van het gekochte product, verkeert de koper in verzuim, tenzij er sprake is van overmacht. Alsdan is koper aan verkoper een opslagvergoeding verschuldigd naar redelijkheid en billijkheid.
Gaat koper na verloop van een termijn van één maand nog niet over tot afname van het product, dan is de verkoper, tenzij er sprake is van overmacht, gerechtigd vrijelijk over het product te beschikken en de koopovereenkomst te ontbinden. Alsdan is koper aan verkoper, behoudens tegenbewijs, terstond een schadevergoeding verschuldigd van 50% van hetgeen de koper bij nakoming van de overeenkomst aan de verkoper verschuldigd was geweest;
Nadat de ontvangstbevestiging/factuur is ondertekend, vindt direct de feitelijke levering aan de koper plaats. Onder feitelijke levering dient te worden verstaan de inbezitstelling van de koper van het product.
Het product is voor risico van de koper vanaf het moment van de feitelijke levering door verkoper. Na de feitelijke levering draagt de koper het risico van diefstal, tenietgaan of beschadiging van het product, onverminderd de rechten die de koper heeft conform BW.
Koper is verplicht het product voor afname te controleren op mogelijke gebreken of beschadigingen. Na afname van het product, aanvaardt verkoper geen enkele aansprakelijkheid meer voor eventuele schade voortvloeiend uit diefstal, door verkeerd gebruik of eigen toedoen, of tijdens laden vervoeren of lossen van het afgenomen product door koper, onverminderd de rechten conform BW.;
De verkoper draagt nimmer zorg voor het vervoer van het verkochte product naar het adres van koper. Eventuele vervoerskosten zijn derhalve niet in de koopprijs begrepen en komen voor rekening van de koper. Verkoper draagt geen zorg voor vervoer. Desgewenst verwijst verkoper koper naar een transportbedrijf dat voor vervoer van het door verkoper verkocht product kan zorgdragen. Indien koper het product door een transportbedrijf wenst te doen vervoeren, sluit koper met transportbedrijf een daartoe strekkende overeenkomst waarbij een transportbedrijf de kosten van het vervoer opgeeft. Het transport als zijnde de overeenkomst tussen koper en het transportbedrijf valt buiten verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van verkoper.
Er wordt geadviseerd tijdens het uitpakken van het door koper gekochte product geen scherpe voorwerpen te gebruiken, zoals messen of scharen, dit om schade aan het door koper gekochte product te voorkomen.

Eigendomsvoorbehoud:

De verkoper blijft eigenaar van het door hem aan koper verkochte product, zolang de koper het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan;
De koper is verplicht voor zorgvuldige behandeling van het product zorg te dragen en mist het recht het product aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd is te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventuele toeslagen volledig zijn betaald;
Het product is voor risico van de koper vanaf de aflevering, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen als gevolg van de aflevering van het verkochte. Derhalve blijft de koper de koopprijs verschuldigd, ongeacht diefstal, tenietgaan, beschadiging of achteruitgang van het gekocht  product.

Annulering:
Annulering betekent dat de koper schriftelijk aan de verkoper kenbaar maakt dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet meer zal nakomen. Annulering laat onverlet het recht van verkoper om volledig nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of schadevergoeding van koper te vorderen;
Bij annulering van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst door koper, is deze terstond een opeisbare schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de koper bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het genoemde percentage is vaststaand tenzij de verkoper kan bewijzen dat de schade groter is, dan wel de koper aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%  indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de aflevering –of een deel ervan indien het een deellevering betreft- kan plaatsvinden.
Bij annulering van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst door verkoper, wordt door verkoper vrijblijvend de mogelijkheid geboden aan koper om een vervangend alternatief product uit de collectie van de verkoper te verkrijgen tot een meerwaarde van 10 % van de oorspronkelijke koopprijs, zonder meerprijs.

Retourneren

Ben u niet tevreden over uw aankoop? Dan kunt u het product onder bepaalde voorwaarden retourneren.

Herroepingsrecht

U heeft de mogelijkheid om gedurende veertien dagen na levering de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. U kunt hiervan alleen gebruikmaken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U laat ons tijdig (binnen de termijn van veertien dagen) schriftelijk weten dat u de koop op afstand ontbindt door dit aan te melden bij onze klantenservice ([email protected]) of door contact op te nemen met onze winkel (071-5426836).
  • Het product is onbeschadigd en zit in de originele verpakking.
  • Het product is ongebruikt.
  • Het gaat niet om een op maat gemaakt product. Als het product speciaal voor u besteld en geproduceerd is, kunnen wij het niet retour nemen.

Wij stellen deze voorwaarden, omdat onze producten duidelijk persoonlijk van aard zijn en vanuit hygiëne overwegingen niet teruggezonden kunnen worden als ze beschadigd of gebruikt zijn.

Retourkosten online- aankoop

Als je aan de voorwaarden van het herroepingsrecht voldoet heeft u de mogelijkheid om de bestelde producten te retourneren. U hebt de volgende mogelijkheden tot retourneren:

  • De kosten voor het retour sturen op welke wijzen dan ook is voor eigen rekening.
  • Als het product niet per post retour te zenden is, kunnen wij het product bij u retourhalen. De kosten hiervoor bedragen €79.- en zijn voor uw rekening.
  • U kunt het product kosteloos inleveren bij onze winkel. Deze is gevestigd op de Zijlbaan 26, 2352BN te Leiderdorp. Neem hiervoor van te voren contact op met onze winkel (071-5426836).

Zodra wij uw geretourneerde producten hebben ontvangen, storten wij het betaalde bedrag binnen 10 werkdagen terug. Eventuele retourkosten worden verrekend met dit bedrag.

Ontbinding van de overeenkomst / Geld terug :
Elke koop is een bindende verkoopovereenkomst / contract.
Wij geven geen geld terug en bieden alleen de mogelijkheid een artikel met hoge uitzondering te ruilen.
Dit enkel als het product nog ongeopend is en in de originele verpakking zit.
Producten met een hygiënische aard zoals bed textiel, kussens of dekbedden worden nimmer retour genomen.
De verkoper hoeft het product niet terug te nemen, ruilen is een aanvullende service niet een recht.

Reclamaties en servicebepalingen:
Het door de verkoper geleverde product dient die eigenschappen te bezitten die de koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.
Koper heeft garantie:

– 5 jaar garantie vanaf de aankoopdatum, op de vering in het matras.
– 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum, op de constructiefouten in het frame
– 2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum, op de foam in de topper/matras.
– 2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum, op de elektrische motoren.

De verkoper heeft het recht het gebrek te herstellen wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is.
De garantie omvat niet de schade die is ontstaan na afname van het product door koper of derden en te wijten is aan onzorgvuldig transport van koper of derden die het product in opdracht van koper hebben vervoerd.
Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak.
Afwijkingen aan het product betreffende materiaal, kleur, binnenwerk, vulling en dergelijke, die uit technisch of esthetisch oogpunt aanvaardbaar zijn kunnen nimmer leiden tot kosteloos herstel of vervanging van het product wanneer mogelijke afwijkingen voor de koop aan de koper kenbaar zijn gemaakt, zolang dit niet strijdig is met artikel 7:17 BW.

Koper dient reclamaties op zijn aangekochte product schriftelijk te melden bij het servicepunt van verkoper. Verkoper zal deze schriftelijke servicemelding van koper zorgvuldig in behandeling nemen en koper schriftelijk op de hoogte brengen van de te volgen procedure.
Verkoper wordt door koper in de gelegenheid gesteld om betreffende servicemelding op het product op validiteit te onderzoeken. Koper dient hiervoor het betreffende product aan te leveren op de met verkoper overeengekomen datum en plaats, tenzij anders individueel afgesproken.

Bij een gegronde servicemelding stelt koper de verkoper in staat tot herstel of vervanging van het betreffende product.
Onzorgvuldige behandeling, wijziging of niet-normaal of oneigenlijk gebruik van het afgenomen product door koper, heeft tot gevolg dat de servicemelding door de verkoper ongegrond kan worden verklaard althans niet geldend kan worden gemaakt. Hetzelfde geldt als koper de aanwijzingen, instructies, gebruiksaanwijzingen e.d. niet heeft opgevolgd.
De verkoper geeft bij een service aan dat de klachten procedure 2 tot 4 weken kan duren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
Op alle koopovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing;
Bij koopovereenkomsten met consumenten, natuurlijke personen, zijn de wettelijke bepalingen betreffende de rechterlijke bevoegdheid van toepassing.